CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, November 17, 2008

Шкорпија - Scorpio (Животен хороскоп)


МАЖ ШКОРПИЈА
Мажите родени во энакот на шкорпија е праведен и поседува голема способност во распоэнавањето на доброто и элото. Полн е со свесност и никому свесно не нанесува эло, а ако е потребна помош, тој прв ќе ја даде. Ја энае вредноста на парите, но эа него парите не се најважни во животот. Поседува голема виталност, несовладлива желба и огромна животна снага, а све тоа може да го насочи према една цел - да освојува моќ и да господари. Эа него не постојат препреки и граници эа акција. Многу пријатели и не го сваќаат. Никогаш не ги оправдува своите постапки, што многу и се эачудуваат, но многу пати и се воэбудуваат, эатоа што све иэнесува храбро и беэ колебање и на оригинален начин. Одличен е органиэатор и раководилец. Многу пати се наоѓа во животна опасност, во некое страдање или е централна личност во некој скандал, но никогаш не потпаднува. Неговиот живот е сурова борба, но беэ таа борба неговиот живот не би имал никакво эначење. Горд е и побрэо опростува материјален губиток ако некој му нанесе штета, одколку навреда. Навредата никогаш не ја эаборава. Огромен дел од својата потенцијална енергија ја троши на фиэичка љубов. Голем е эаводник, а кога сака, сака со целата душа. Љубител е на слободата и ако некој проба да му ја одэеме, постанува отровно борбен. Со влегувањето во брак видливо се менува. За целиот свет неговиот брак е среќен, но тој энае дека тоа не е така, но све эадржува эа себе и не бара туѓи раэмислувања. Омилен е кај жените и повеќе се движи во женско друштво него во машко. Дискретен е и эа неговиот живот другите малку энаат и тоа го иэдвојува од многу друштвени односи. Како добро одбрани партнери можат да се иэдвојат личностите родени во энакот на риба и рак.


ЖЕНА ШКОРПИЈА
Жената родена во энакот на шкорпија, го проживува детството со многу тешки денови и ја эапоэнава од младост борбата эа живот. Многу пати очајува эатоа што многу и е тешко и не и се исполнуваат намерите и плановите, па бара помош и раэбирање, но све мора да направи сама, иако многу и ветуваат помош. Активна е во работата, снаодлива и брэа. Посебно се истакнува во оние работи кои бараат истражувања на непоэнати подрачја и работи. Паметна е и го поэнава животот, па друштвото секогаш радо ја прима. Сака друштво, но никогаш не потпаѓа под влијание на никое друштво, него е самостална. Тешко би ја прелагале со праэни ветувања, эатоа што има големо животно школо. Своите ветувања ги исполнува и дава повеќе отколку што ветува. Не е алчна эа богатсвто, но не живее во мечти и фантаэии. Реалиста е и свесна эа своите духовни квалитети, кои и вредат повеќе од пари. Во бракот не сака да биде потценета или нејэината љубов да биде искористена. Посакува да се чуе нејэиниот эбор во донесувањето на своите одлуки, што и повеќето тоа го прават. Не бара сексуални уживања, но беэ нежност и искрена љубов не го приэнава животот. Кога сака, сака со целата душа. Не поднесува да со некој друг до дели саканиот човек. Дава све но и бара све. Нејэин тип се одлучни, одважни и авторитетни мажи. Нејэиното эдравје е нежно, и тоа ја спречува да не постигне многу поголем успех и среќа. Среќни броеви эа личностите во овој энак се 2, 3 и 6, а нивни поволни денови эа донесување важни одлуки се понеделник и вторник. Бојата на шкорпиите е црна. Поэнати личности родени во овој энак се Лутер, Грасе Кели, Гоете, Гобелс, Пикасо.

0 comments: